Disclaimer Trade4Sure

Door deze Website te bezoeken of te gebruiken, verbindt u zich ertoe om, in eigen naam of in de hoedanigheid van vertegenwoordiger, agent of werknemer van de juridische entiteit die u vertegenwoordigt, de onderstaande algemene voorwaarden na te leven. Deze algemene voorwaarden zijn voor wijziging vatbaar. Indien u zich niet akkoord kunt verklaren met deze algemene voorwaarden, consulteer deze Website dan niet of gebruik deze Website of de inhoud ervan niet.

1. Definitie en algemene toegangsvoorwaarden

Onder de benaming 'Website' wordt deze Website verstaan zoals hij door Euler Hermes. wordt gepubliceerd, evenals alle informatie en al het materiaal dat erin vervat is. Voor bepaalde onderdelen of bladzijden van de Website gelden specifieke en/of bijkomende algemene voorwaarden, die een aanvulling vormen op de onderhavige Algemene Voorwaarden. Bij betwisting zijn de specifieke en/of aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot de onderdelen of bladzijden in kwestie doorslaggevend ten opzichte van deze Algemene Voorwaarden.

De inhoud van de Website kan op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Behalve indien dit uitdrukkelijk vermeld wordt, maakt de informatie opgenomen in deze Website geen verzekeringsvoorstel uit. Diegenen die deze Website bezoeken of gebruiken, moeten zich ervan vergewissen dat de wetgeving van hun eigen land hen het recht geeft om toegang te krijgen tot de informatie, zoniet mogen ze de website niet bezoeken en/of gebruiken.

2. De uitgever De uitgever van de Website is:
Euler Hermes Nederland.
Pettelaarpark 20
5216 PD Den Bosch
Tel: +31 73 688 9999

3. Inhoud van de Website en Materiaal

De informatie en het materiaal vervat in deze Website is van louter informatieve aard en vormt in geen geval een voorstel met betrekking tot een verzekeringsproduct of -dienst. Alleen de documenten waaruit een transactieverzekering bestaat (waaronder: voorwaarden Betalingsgarantie, Betalingsgarantie en bevestiging van de aangevraagde toetsing) zijn bepalend voor de dekking onder de verzekering. Een offerte kan slechts gedaan en in aanmerking genomen worden indien het wettelijk en toegelaten is door het toepasselijke recht. De offerte is enkel geldig in de uitdrukkelijk vermelde landen of rechtsgebieden, en geldt niet voor diegenen die de Website in een ander land of rechtsgebied binnengaan, bezoeken of gebruiken. De informatie en het materiaal vervat in deze Website zijn niet bedoeld om advies te verstrekken, met inbegrip van, maar niet uitsluitend beperkt tot, financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.
In de mate van het mogelijke zal Euler Hermes. de informatie en het materiaal vervat in deze Website regelmatig verifiëren en bijwerken en de geloofwaardigheid en deugdelijkheid van haar bronnen evalueren. De informatie en het materiaal dat via deze Website wordt verstrekt, is derhalve voor wijziging vatbaar. Euler Hermes is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor de door derden geleden schade als gevolg van het al dan niet door ondergeschikte en/of vertegenwoordigers op de website vermelde onjuiste dan wel onvolledige informatie.

4. Intellectueel eigendomsrecht

De informatie en het materiaal vervat in deze website is beschermd door het intellectueel eigendomsrecht dat Euler Hermes. geniet of waarop zij zich beroept. Die informatie en dat materiaal mag uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik geraadpleegd en afgedrukt worden, op voorwaarde dat u geen enkel intellectueel eigendomsrecht of andere kennisgeving schrapt die erin vervat is. Eventuele verspreiding van de website en/of een gedeelte van de website dient kosteloos te geschieden, en in dat geval dient het voorzien te zijn van een duidelijke en leesbare bronvermelding. U verbindt zich ertoe die informatie of dat materiaal zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Euler Hermes onder geen enkele vorm en op geen enkele wijze over te dragen, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Zie ook punt 7 (Toepasselijk recht en Rechtspraak) van deze Algemene Voorwaarden.
Elke link die met deze site tot stand wordt gebracht, onder meer via hypertekst, moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande overeenkomst met de uitgever van deze site.

5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

We wijzen u erop dat Euler Hermes. de 'verwerkingsverantwoordelijke' is van de persoonlijke gegevens die via deze Website worden verzameld.
Als bezoeker of gebruiker van deze Website stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens door Euler Hermes. voor de volgende doeleinden worden geregistreerd en verwerkt : het klantenbeheer van Euler Hermes met inbegrip van het beheer van de contractuele relaties, de prospectie of de direct marketing met betrekking tot verzekeringsproducten of andere producten en diensten die door Euler Hermes worden gepromoot.

U stemt er verder mee in dat die gegevens aan alle gelieerde entiteiten van Euler Hermes voor dezelfde doeleinden worden doorgespeeld, of aan andere personen indien ze daartoe wettelijk verplicht is of indien dit door een gewettigd belang wordt ingegeven. U stemt eveneens met die bekendmaking in wanneer de ontvangende partij buiten de Europese Unie gevestigd is, ongeacht of de persoonlijke gegevens in het betrokken land al dan niet in voldoende mate worden beschermd.

Binnen Euler Hermes en haar gelieerde entiteiten is de toegang tot uw persoonlijke gegevens, die via deze Website verzameld zijn, beperkt tot de personen die over die gegevens in het kader van hun functie moeten kunnen beschikken.

U hebt het recht om Euler Hermes en haar gelieerde entiteiten schriftelijk of via de Website en kosteloos te verzoeken een einde te maken aan het gebruik van uw persoonlijke gegevens die voor direct marketingdoeleinden via deze Website zijn verzameld.

6. Vertrouwelijkheidsclausule

Elke informatie of elk materiaal dat via deze Website naar Euler Hermes wordt doorgestuurd, zal in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen worden verwerkt.

7. Toepasselijk recht en Rechtspraak

Uw toegang tot, bezoek aan of gebruik van de Website evenals de onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. De rechtbank van ’s-Hertogenbosch is exclusief bevoegd voor alle geschillen die eruit voortvloeien, onverminderd het recht dat Euler Hermes zich voorbehoudt om een andere rechtbank aan te duiden die bevoegd is om dergelijke geschillen in overeenstemming met het toepasselijke recht te regelen.

8. Autonomie en Wijzigingen

Ingeval sommige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onuitvoerbaar beschouwd worden, blijven de overige bepalingen ongewijzigd en wordt de onuitvoerbare bepaling vervangen door een uitvoerbare bepaling die de onderliggende strekking van de onuitvoerbare bepaling het best weergeeft. Deze overeenkomst wordt ondergeschikt aan alle andere overeenkomsten die u met Euler Hermes hebt gesloten of in de toekomst zult sluiten. Euler Hermes heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op ieder moment met onmiddellijke inwerkingtreding en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Trade4Sure is een product van
Euler Hermes Nederland

Euler Hermes